ท่านต้องการให้ ทต.บางไผ่ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
การสื่อส่ารในตำบล ( 2 )
66.67%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
ถนนในหมู่บ้าน ( 1 )
33.33%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%