หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางไผ่
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
บางไผ่
“ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจการศึกษา
ก้าวหน้าสู่สากล”
ศาสนสถานในชุมชน
บางไผ่
การศึกษาในชุมชน
บางไผ่
สนามฟุตบอลในชุมชน
บางไผ่
เทศบาลตำบลบางไผ่
www.bangphai.go.th
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบางไผ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บางไผ่ จ.พิจิตร ค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ 0023.5/ว 948  มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ออกตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว 948  มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ออกตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 920  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผุ้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564ป  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 921 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ผAction Plan)ประจำปีงบประมาณ  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/2564 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ 2574  การโอนเงินภาษัมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 922 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งขาคิ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.1/ว910 การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดทำป้ายชื่อถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร เขตสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัยจราจร [ แนบ1 ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 ขอเชิญประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว897 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว 881  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS )ตามมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนะโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี2564 รุ่น 16-60  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว879 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว880 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ แนบ1 ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว893 เชิญประชุม อปท. ที่มีผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2564 (ยังไม่ถึงขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว883 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว884 จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง เเนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว882 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.บางไผ่ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 4545  ตอบ 3  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 161  ตอบ 14  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
อบต.ทุ่งโพธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางไผ่ ประกาศ อบต.บางไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บางไผ่ ประกาศ อบต.บางไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัด [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯบ้านบางลายเหนือ2ม.2บ้านบ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร อบต. [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองคูณ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.งิ้วราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.กำแพงดิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านบุ่ง จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.กำแพงดิน กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายเหนือ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านประดาทอง หมู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.พิจิตร ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้หมู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
   
 
 
 


อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP


วัดท่าหอย
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางไผ่ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 

 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2560
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...............................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10